Run sackboy, RUN, RUN keep RUNNING πŸƒ!

Ah, Little Big Planet, een gratis spel, leuk… dacht ik.

Voor de PlayStation vita. Geinig. Een ‘endless runner’. Sackboy, leuk! Dacht ik. Little Big Planet? Leuk, dacht ik. Maar sjezus, wat is dit voor een ongelofelijk langdradig, niet tof spel. Op een gegeven moment heb je het wel gezien, dat rennen. Maar ze hebben de prijzen van kostuums zo hoog gemaakt, dat je bijna geneigd bent om er geld voor neer te leggen… Maar dat wil ik niet. En dat terwijl ik al een keertje van 4,50 dubbele ballen gekocht heb.

Ik moet nu nog 150.000 + 200.000 + 350.000 ballen verzamelen. Totaal dus nog 700.000 ballen.

Elke 24 uur kun je een kaartje krijgen met een item erin. Leuk, dan schiet het nog een beetje op… Denk je dan. Maar ook dat is schijn.

  Gekregen uit dagelijkse MEGA kist :

  1. 1 wolf token, nog 42
  2. 1900 bubbles
  3. 1 wolf token, nog 41
  4. 2400 bubbles
  5. 1700 bubbles
  6. 150.000 bubbles, sackpot πŸ™‚
  7. 1 wolf token, nog 40
  8. 1600 bubbles
  9. 2800 bubbles
  10. 2600 bubbles
  11. 4100 bubbles
  12. 1700 bubbles
  13. 4700 bubbles
  14. 2400 bubbles
  15. 2400 bubbles
  16. 2200 bubbles
  17. 3 save me hearts πŸ’•
  18. 2400 bubbles
  19. 1400 bubbles
  20. 1 wolf token
  21. 2800 bubbles
  22. 1200 bubbles
  23. 2700 bubbles
  24. 3300 bubbles
  25. 3600 bubbled
  26. 2000 bubbles
  27. 1 wolf token, nog 38
  28. 4900 bubbles
  29. 2900 bubbles
  30. 2000 bubbles
  31. 2300 bubbles
  32. 1 wolf token, nog 37
  33. 2200 bubbles
  34. 4000 bubbles
  35. 4000 bubbles
  36. 2900 bubbles
  37. 2 Save-Me Hearts πŸ’•
  38. 1300 bubbles (90,298)
  39. 1 wolf token, nog 36 (118,154)
  40. 1 wolf costume token, nog 35 (160,628)
  41. 1200 bubbles
  42. 1 wolf costume token
  43. 4900 bubbles
  44. 1500 bubbles
  45. 1800 bubbles (184,894)
  46. 3600 bubbles
  47. 2200 bubbles
  48. 3 save me hearts
  49. 2600 bubbles
  50. 1200 bubbles
  51. 4000 bubbles (198,496)
  52. 2200 bubbles
  53. 1 wolf costume token
  54. 1300 bubbles (254,412)
  55. 2 Save-Me Hearts πŸ’•
  56. 2800 bubbles
  57. 3500 bubbles
  58. 2600 bubbles
  59. 1800 bubbles
  60. Geen internet, dus geen kistje? Zit nu op 285,046. Nog 65,000 te gaan πŸ™ kistje om de 24 is opnieuw gaan tellen, dus dat zal wel weer tegenvallen…
  61. Dag 1: 100 bubbles
  62. Dag 2: 200 bubbles
  63. Dag 3: 500 bubbles
  64. Dag 4: Lucky chest: 100 bubbles
  65. Dag 5: 2 Save-Me Hearts πŸ’•
  66. 2400 bubbles
  67. Laatste stuk gespeeld en 100% πŸ™‚

  16 oktober, 86,098.

  19 september: ik heb 5000. Ik moet nog twee kostuums. Eentje van 150K en eentje van 300K. Nog 450K. Nu 156.600 in 8 dagen. Dat is 19.575 per dag, gemiddeld. 450.000 / 19.757 = 22,98 dagen. Dan gaan we er wel vanuit dat er nog ergens misschien een keertje die 150K komt. Weet niet hoe groot die kans is. Haha πŸ˜‚

  13 september: Momenteel op 36.000. Totaal nog 700.000. Dat is 646.000 / 1.900 = nog 340 kluisjes met bubbles πŸ˜€

  Hier een video.
  https://youtu.be/KaJXUV5jnTU